Strona Instytutu GeografiiTorunPolskaEnglish version

Zakład Geografii Ekonomicznej i Badań Regionalnych
Instytut Geografii UMK
ul. Danielewskiego 6, 87-100 TORUŃ
tel. +48 56 611-31-60, +48 56 622-31-61

 

Kierownik: prof. nadzw. dr hab. Henryk Rochnowski
kontakt: hrochno@geo.uni.torun.pl

Ur. 12 sierpnia 1946 r. w Bydgoszczy. Jest absolwentem geografii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK w Toruniu. Po studiach, od 1969 r. pracował w Przedsiębiorstwie Geofizyki Górnictwa Naftowego w Toruniu. W 1970 r. rozpoczął pracę w Zakładzie Geografii Ekonomicznej Instytutu Geografii UMK, uzyskując w 1975 r. stopień doktora nauk geograficznych, w 1990 r. doktora habilitowanego i w 1991 r. stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK. Od 1998 r. jest kierownikiem Zakładu Geografii Ekonomicznej i Badań Regionalnych. W latach 1990-1996 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMK, w latach 1996-1999 Kierownika Zaocznych i Podyplomowych Studiów Geografii a od 1999 po raz trzeci prodziekana Wydziału. Jest członkiem wielu towarzystw i organizacji: Komisji Polityki Przestrzennej i Przekształceń Regionalnych KPZK PAN, Zespołu Problemowego d.s. Obszarów Miejskich i Metropolitarnych KPZR PAN, przewodniczącym Rady Naukowej Centrum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego w Toruniu, członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, przewodniczącym Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, członkiem Towarzystwa Naukowego Toruńskiego, Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Krzewienia Świadomości Historycznej "Civitas". Jest ekspertem i konsultantem w zakresie problematyki społeczno-gospodarczej oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego. Odbył naukowe staże zagraniczne w Czechach, krajach nadbałtyckich, Niemczech, Rosji oraz liczne geograficzne wyjazdy do niemal wszystkich krajów Europy. Był organizatorem, współorganizatorem bądź czynnym uczestnikiem wielu międzynarodowych i krajowych konferencji i sympozjów geograficznych. Wypromował jednego doktora oraz ok. 250 prac magisterskich i około 40 podyplomowych. Do najważniejszych osiągnięć naukowych zalicza: rozwinięcie teoretyczne i metodyczne zagadnień geografii przemysłu, opracowania programu restrukturyzacji przemysłu, gospodarki w okresie transformacji systemowej, koncepcję zagospodarowania przemysłowego Dolnej Wisły, przemysłowe monografie problemowe oraz badania problematyki społeczno - gospodarczej w procesie integracji Polski z UE. Opublikował ponad 120 prac naukowych, głównie z zakresu geografii przemysłu, zagadnień społeczno-ekonomicznych Polski północnej, handlu zagranicznego Polski, przekształceń przemysłu w warunkach gospodarki rynkowej, wpływu przemysłu na środowisko naturalne, monografii ośrodków i okręgów przemysłowych oraz dydaktyki geografii.

 

Do najważniejszych publikacji zalicza:

Rochnowski H., 1971, Przemysł chemiczny w Toruniu. Rocznik Toruński 6, Toruń, s. 127-144.
Rochnowski H., 1972, Sytnik L., Skutki przemysłowego zanieczyszczenia powietrza na przykładzie osiedla "Polchem" w Toruniu. Czasopismo Geograficzne, t. XLIII, z. 3, s. 345-347.
Krzywicka H., Rochnowski H., 1973, Przemiany gospodarcze i socjalno-kulturalne Torunia w Polsce Ludowej, AUNC, Geografia X, z. 32, s. 211-231.
Kwiatkowska E., Rochnowski H., 1973, Toruń - miasto Kopernika, Czasopismo Geograficzne, t. XLIV, z. 3-4, s. 351-368.
Kwiatkowska E., Rochnowski H., 1973, Świecie - Przechowo, Przewodnik Wycieczek XI Ogólnopolskiego Zjazdu PTG, Toruń, s. 51-52.
Kwiatkowska E., Falkowski J., Rochnowski H., 1973, Grudziądz i jego strefa podmiejska, j. w., s. 59-60.
Falkowski J., Rochnowski H., Gospodarka i osadnictwo Żuław, j. w., s. 65-68.
Rochnowski H., 1973, Toruński ośrodek przemysłowy na tle gospodarki województwa bydgoskiego, Informator XI Ogólnopolskiego Zjazdu PTG, Toruń, s. 26-33.
Rochnowski H., 1973, Zakłady Włókien Sztucznych "Elana", j. w., s. 45-46.
Rochnowski H., 1975, Rozmieszczenie zakładów przemysłowych miasta Torunia w 1970 r. Przewodnik wycieczek - ogólnopolskie terenowe seminarium geograficzne SKNG, Toruń.
Rochnowski H., 1976, Niektóre problemy ogólnego rozwoju i przemian struktury przestrzennej przemysłu Bydgosko - Toruńskiego Okręgu Przemysłowego, AUNC, Geografia XII, z. 41, Toruń, s. 71-91.
Rochnowski H., 1976, Pojezierze Brodnickie, Poznaj swój kraj, nr 6, s. 3-5.
Rochnowski H., 1977, Przemysł w obszarze centralnym Bydgoszczy, Obszar centralny kształtującego się bydgoskiego zespołu miejskiego BTN, Bydgoszcz, s. 87-98.
Rochnowski H., 1977, Toruński ośrodek przemysłowy, Dokumentacja Geograficzna, s. 59-61.
Rochnowski H., 1978, Toruński ośrodek przemysłowy, St. Soc. Sc. Tor., PWN Warszawa - Poznań - Toruń, ss. 119
Rochnowski H., 1978, Zachodniokujawski Okręg Przemysłowy, Ziemia Kujawska V, PWN, Warszawa-Poznań-Toruń, s. 89-110.
Rochnowski H., 1979, Historyczne miasto jako baza lokalizacji i rozwoju ośrodka przemysłowego na przykładzie Torunia, Rola przemysłu w rozwoju miast i miasto jako baza działalności przemysłowej UŁ Łódź, s. 161-178.
Rochnowski H., 1979, Przesłanki i koncepcje zagospodarowania dolnej Wisły, Geografia w Szkole, nr 1, s. 17-22.
Rochnowski H., 1979, Ocena ważniejszych czynników lokalizacji i warunki rozwoju przemysłu nad dolną Wisłą, Miasto, nr 6, s. 1-4.
Rochnowski H., 1980, Struktura gałęziowa i przestrzenna przemysłu regionu dolnej Wisły, AUNC, Geografia XV, z. 47, s. 95-117.
Rochnowski H., 1980, Warunki lokalizacji przemysłu i ich zmiany na obszarze województw położonych nad dolną Wisłą, Materiały konferencji naukowej Komisji Geografii Przemysłu ZG PTG, IG UJ, Kraków, s. 1-11.
Rochnowski H., 1981, Rozwój oraz zmiany struktury gałęziowej i przestrzennej przemysłu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej w latach 1945-1970, Zapiski Kujawsko - Dobrzyńskie, Seria D, Gospodarka, Włocławek, s. 9-30.
Rochnowski H., 1981, Funkcje miasta Inowrocławia w latach 1945-1977, j. w. , s. 129-140.
Rochnowski H., 1982, Bydgoski Promyszlennyj Okrug, Materiały konferencji naukowej Uniwersyteckich Geografów Krajów RWPG, Moskwa, s. 1-21.
Rochnowski H., 1982, Wybrane problemy struktury wielkościowej miejskich ośrodków przemysłowych regionu dolnej Wisły, AUNC, Geografia XVII, z. 54, s. 71-92.
Rochnowski H., 1982, Zarys przemian społeczno-gospodarczych Inowrocławia w latach 1945-1977, Dzieje Inowrocławia, t. 2, PWN, Warszawa-Poznań-Toruń, s. 231-288.
Rochnowski H., 1983, Promyszlennost territori rozpołożenych na niżnej Wiśle w koncepcji oswojenija Wisły, Materiały VIII sympozjum uniwersyteckich geografów krajów RWPG, Praga, s. 1-20.
Rochnowski H., 1983, Problematyka geograficzno-ekonomiczna województwa toruńskiego, włocławskiego i płockiego, Przewodnik wycieczek Zjazdu Geografów Polskich, Toruń, s. 64-74.
Rochnowski H., 1983, Problematyka historyczna i gospodarcza Kujaw, j. w., s. 11-14.
Rochnowski H., 1983, Kruszwica, j. w., s. 122-123.
Rochnowski H., 1983, Inowrocław, j. w., s. 132-134.
Rochnowski H., 1983, Zachodniokujawski Okręg Przemysłowy, j. w., s. 134-137.
Rochnowski H., 1983, Gniewkowo, j. w., s. 137-139.
Rochnowski H., 1984, Przemysł, Województwo Toruńskie - przyroda, ludność, osadnictwo, gospodarka, PWN, Warszawa-Poznań-Toruń, s. 409-445.
Rochnowski H., 1985, Izmienienija w strukture obmena promyszlennych izdelij mieżdu PNR i ostatnymi socjalisticzeskimi stranami, Internationale Einflüsse Auf Die Territorialstruktur Soziallistischer Länder, Teil 1, Martin-Luther-Universität Halle Wittenberg, Halle (Saale), s. 235-251.
Rochnowski H., 1985, Zmiany struktury wymiany towarów przemysłowych między Polską a pozostałymi socjalistycznymi krajami RWPG, Czasopismo Geograficzne, t. LVI, z. 3-4, s. 353-364.
Rochnowski H., 1986, Rozwój oraz zmiany struktury przestrzennej zatrudnienia w przemyśle regionu dolnej Wisły w latach 1946-1980, AUNC, Geografia XIX, z. 60, s. 109-126.
Rochnowski H., 1986, Przemysł Inowrocławia i jego okolic w latach 1946-1980, Ziemia Kujawska, T. VIII, PWN, Warszawa-Poznań-Toruń, s. 175-234.
Rochnowski H., 1986, Handel zagraniczny Polski z krajami socjalistycznymi, broszura, nakład 300 egz., Toruń, s. 1-31.
Rochnowski H., 1987, Struktura gałęziowa zatrudnienia w przemyśle regionu dolnej Wisły i jej zmiany w latach 1946-1980, AUNC, Geografia XX, z. 66, s. 163-180.
Rochnowski H., 1987, Rola ZSRR i innych krajów socjalistycznych w strukturze handlu zagranicznego Polski, Geografia w Szkole, nr 5, s. 229-237.
Rochnowski H., 1988, Organizacja i rola naukowych wycieczek do zakładów przemysłowych w nauczaniu geografii, Materiały i sprawozdania, z. 16, Kraków, s. 108-115.
Rochnowski H., 1989, Toruń, album-folder, Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej, wersje; polska, angielska, niemiecka, esperanto.
Rochnowski H., 1989, Chełmno, plan-folder (tekst), j. w., s. 1-24.
Rochnowski H., 1989, Świecie nad Wisłą, plan - folder (tekst) j. w., (współautor).
Rochnowski H., 1990, Problematyka ośrodka przemysłowego w akademickim kształceniu nauczycieli, Materiały i Sprawozdania WSP Kraków (0,72 ark. wyd.).
Rochnowski H., 1990, Zróżnicowanie struktury gałęziowej i przestrzennej przemysłu miast i terenów wiejskich obszaru dolnej Wisły, Rozprawy UMK, Toruń, ss. 247.
Rochnowski H., 1990, Wycieczka do zakładu przemysłowego jako forma aktywizacji uczniów w nauczaniu geografii, Materiały ogólnopolskiej konferencji dydaktyków geografii, Toruń 26-28 IX 1990, s. 176-188.
Rochnowski H., 1990, Miejskie ośrodki przemysłowe regionu dolnej Wisły, Materiały i Sprawozdania WSP Kraków, z. 19, s. 77-90.
Rochnowski H., 1990, Województwo toruńskie (test do albumu-folderu Centr. Ośr. Infor. Turyst. COIT), s. 1-28.
Rochnowski H., 1990, Wycieczka do zakładu przemysłowego jako forma aktywizacji uczniów w nauczaniu geografii, Geografia w Szkole nr 4, s. 205-211.
Rochnowski H., 1990, Toruń (test do folderu wydrukowany w kilkunastu językach), Centr. Ośr, Infor. Turyst., W-wa, s. 1-15.
Rochnowski H., 1991, Potencjał oraz rola przemysłu spożywczego w przemyśle miast i terenów wiejskich obszaru dolnej Wisły, w: Problemy przemysłu rolno-spożywczego w badaniach geograficznych, red. Z. Zioło, Kraków-Warszawa, s. 37-51.
Rochnowski H., 1992, Sprawozdanie Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 45, Toruń, s. 80-82.
Rochnowski H., 1992, Baza statystyczna jako ważny czynnik badań empirycznych geografii przemysłu w Polsce, w: Geografia przemysłu w warunkach nowego systemu gospodarowania, red. Z. Zioło, Kraków-Warszawa, s. 241-245.
Rochnowski H., 1992, Położenie i środowisko geograficzne, w: Nowe Miasto Lubawskie, red. M. Wojciechowski, s. 11-25.
Rochnowski H., 1993, Analiza porównawcza struktur gałęziowych przemysłu miast i terenów wiejskich obszaru dolnej Wisły według podstawowych i relatywnych kategorii opisu, w: Regionalne problemy uprzemysłowienia, Kraków, s. 69-88.
Rochnowski H., 1993, Konflikty występujące między przemysłem a otoczeniem na przykładzie województwa toruńskiego, Pomorze Nadwiślańskie, Biuletyn nr7 Toruń, s. 38-51.
Rochnowski H., 1993, Województwo toruńskie-włocławskie, Mapa samochodowo-turystyczna (tekst o woj. Toruńskim), Bydgoszcz, s. 1-10.
Falkowski J., Rochnowski H., 1993, Stan i perspektywy zagospodarowania rolniczo-przemysłowego makroregionu dolnej Wisły, w: Uwarunkowania przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne zagospodarowania dolnej Wisły, red. Z. Churski, Toruń, s. 205-231.
Rochnowski H., 1993, Bydgosko-Toruński Okręg Przemysłowy jako przykład okręgu dwubiegunowego, w: Materiały i Sprawozdania nr 26, Kraków, s. 79-107.
Rochnowski H., 1994, Przemysł bydgoski w latach 1945-1980, cz. I, w: Pomorze Nadwiślańskie, Biuletyn nr 8 Toruń, s. 5-44.
Rochnowski H., 1994, Przemysł Bydgoszczy, cz. II, struktura gałęziowa przemysłu i jej zmiany do 1980 r., w: Pomorze Nadwiślańskie, Biuletyn nr 9, s. 68-115.
Rochnowski H., 1994, Przekształcenia i funkcjonowanie spółki Toruń-Pacific Company LTD, w: Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania, red. Z. Zioło, Kraków-Warszawa, s. 67-76.
Rochnowski H., 1994, Znaczenie obszaru dolnej Wisły w strukturze społeczno-gospodarczej kraju, w: Kaskada nr 2, s. 13-14.
Rochnowski H., 1994, Położenie i środowisko geograficzne Chełmży i jej okolic, w: Dzieje Chełmży, Chełmża, s. 9-24.
Skawińska E., Rochnowski H., 1994, Recenzja książki J. Falkowskiego - Przekształcenia funkcjonalno-strukturalne i przestrzenne obszarów wiejskich Polski (ujęcie diagnostyczno-modelowe), UMK Toruń 1993, w: Przegląd Regionalny nr 9, s. 42-46.
Rochnowski H., 1994, Kaskada a przemysł, w: kwartalnik Kaskada nr 3, s. 5-7.
Rochnowski H., 1994, Województwo toruńskie, w: Region Kujawsko-Pomorski, Bydgoszcz, Jęz. polski, ang., niem., s. 10-15.
Rochnowski H., 1995, Toruń i region toruński (Studium geograficzno-historyczne), Toruń, s. 112 + 3 mapy.
Rochnowski H., 1995, Przemysł województwa włocławskiego w latach 1975-1992, w: Zapiski Kujawsko - Dobrzyńskie, T. 9, s. 171-196.
Rochnowski H., 1995, Niektóre kierunki rekonstrukturyzacji produkcji przemysłowej w Polsce, w: Człowiek a środowisko, Toruń, s. 265-268.
Rochnowski H., 1995, Podstawowe sposoby oddziaływania państwa na kierunki transformacji przemysłu w Polsce, w: Człowiek a środowisko, Toruń, s. 268-271.
Rochnowski H., 1995, Ocena wybranych czynników lokalizacji i rozwoju przemysłu województwa toruńskiego i włocławskiego, w: Gospodarka przestrzenna i regionalna w trakcie przemian, red. W. Kosiedowski, UMK Toruń, s. 103-113.
Rochnowski H., 1995, Zarys rozwoju i przemian w rozmieszczeniu przemysłu Włocławka do 1990 r., Pomorze Nadwiślańskie, biul. nr 10, s. 38-66.
Rochnowski H., 1995, Kierunki, cele i uwarunkowania restrukturyzacji przemysłu w okresie przejścia do gospodarki rynkowej, w: Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego w okresie transformacji systemowej, red. W. Maik, Toruń, s. 169-184.
Rochnowski H., 1996, Toruń. Przewodnik, Toruń ss. 104.
Rochnowski H., 1996, Uprzemysłowienie Polski, [w:] Geografia Polski, Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych, s. 89-106.
Rochnowski H., 1996, Komunikacja oraz jej funkcje społeczne i gospodarcze, [w: jw.], s. 136-146.
Rochnowski H., 1996, Handel zagraniczny [w: jw.], s. 147-151.
Rochnowski H., 1996, Rola przemysłu w gospodarce oraz pożądane kierunki przekształceń struktury własnościowej i wielkościowej zakładów przemysłowych [w:] Polska w Europie Bałtyckiej, Tezy referatu na 45 Zjeździe PTG, Słupsk, s. 285-287.
Rochnowski H., 1996, Przekształcenia struktury własnościowej i wielkościowej zakładów przemysłowych województwa toruńskiego, AUNC, Geografia XXVII, z. 97, s. 193-205.
Rochnowski H., 1996, Przemysł woj. włocławskiego w latach 1975-1995, Zapiski Kujawsko - Dobrzyńskiego, T. X., S. 103-136.
Rochnowski H., 1996, Zmiany roli przemysłu w gospodarce narodowej oraz struktury własnościowej i wielkościowej przemysłu Polski, [w:] Wybrane problemy geografii społeczno ekonomicznej i zagospodarowania przestrzennego, red. J Falkowski, UMK Toruń, s. 116-124.
Rochnowski H., 1996, Przemysł, [w:] Województwo toruńskie i włocławskie w okresie transformacji systemowej. Diagnoza w skali regionalnej i lokalnej. Toruń s. 109-145.
Rochnowski H., 1996, Czy w warunkach transformacji gospodarczej istnieje potrzeba prowadzenia polityki gospodarczej? [w:] Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych, Warszawa - Kraków s. 3-11.
Rochnowski H.,1997, Problematyka restrukturyzacji i rozwoju przemysłu na szczeblu lokalnym, [w:] Problematyka rozwoju lokalnego w warunkach transformacji systemowej, red. W. Maik, KPZK PAN, Biuletyn z 177, ss. 129-142.
Rochnowski H., 1997, recenzje książki: Z. Jabłoński, A. Potoczek, Propozycje podziału administracyjnego państwa polskiego na województwa - 25, [w:] Przegląd Regionalny, Toruń 1966-1997, Rok II, Nr 1 ss.194-195.
Rochnowski H., 1997, recenzje książki: A. Potoczek, Podstawy polityki regionalnej, [w:] jw. s.115-116.
Rochnowski H., 1997, Kaskada a hydroelektroenergetyka. Kaskada - Kwartalnik nr 1 s. 20-21.
Rochnowski H.,1997, Przemysł. [w:] Geografia społeczno - gospodarcza świata, red Z. Preisner, Podręcznik dla szkół ponad podstawowych, s. 104-130, Toruń 1997.
Rochnowski H., 1997, Komunikacja, [w:] jw. s. 131-144.
Rochnowski H., 1997, Handel zagraniczny [w:] jw. s. 145-149.
Babiński Z., Rochnowski H., 1998, Działalność Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego w latach 1945-1998, [w:] Historia Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, s. 7-9.
Rochnowski H., 1998, Bariery przekształceń strukturalnych przemysłu Polski w procesie integracji z Unią Europejską, [w.] Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej Regionu Górnośląskiego, Sosnowiec, s. 326-327.
Rochnowski H., 1998, Adaptacja polskiego przemysłu do gospodarki Unii Europejskiej, [w.] Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej Regionu Górnośląskiego, Sosnowiec, s. 323-325,
Rochnowski H., 1998, Wybrane aspekty transformacji przemysłu w Polsce, [w:] Gospodarka, przestrzeń, środowisko, Toruń, s. 399-406.
Rochnowski H., 1998, Uprzemysłowienie Polski [w:] Geografia Polski. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych, Toruń s 89-106
Rochnowski H., 1998, Komunikacja oraz jej funkcje społeczne i gospodarcze [w:] jw. s. 136-146.
Rochnowski H., 1998, Handel zagraniczny [w:] jw. s. 147-151.
Rochnowski H., Stańczyk A., 1998, Kierunki badawcze toruńskiego ośrodka naukowego w dziedzinie geografii przemysłu, [w:] Dorobek polskiej geografii przemysłu, Wyd. Krakowskiego oddziału PAN, Warszawa - Kraków, s. 191-202.
Rochnowski H.,1998, Przemysł. [w:] Geografia społeczno - gospodarcza świata, red Z. Preisner, Podręcznik dla szkół ponad podstawowych, s. 104-130, Toruń 1997.
Rochnowski H., 1998, Komunikacja, [w:] jw. s. 131-144.
Rochnowski H., 1998, Handel zagraniczny [w:] jw. s. 145-149.
Rochnowski H., Stańczyk A., 1998, Kierunki badawcze toruńskiego ośrodka naukowego w dziedzinie geografii przemysłu, [w:] Dorobek polskiej geografii przemysłu, Wydawnictwo Krakowskiego Oddziału PAN, Warszawa - Kraków, ISBN 83-86726-47-4, s. 191-202.
Rochnowski H., 2000, Niektóre kierunki, cele i uwarunkowania przemysłu Polski w okresie transformacji, [w:] Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, Prace Komisji Geografii Przemysłu Nr 1, pod red. Z. Zioło, Komisja Geografii Przemysłu PTG w Warszawie, Warszawa - Kraków, s. 45-54.
Rochnowski H., 2001, Zarys przemian gospodarki i infrastruktury technicznej Włocławka w latach 1945-1990, [w:] Włocławek. Dzieje miasta, t. II lata 1918-1998, ISBN 83-88115-08-1; ISBN 83-88115-28-6, Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Włocławek, s. 541-633.
Rochnowski H., 2001, Ocena wybranych czynników lokalizacji i rozwoju przemysłu regionu toruńsko - włocławskiego, [w:] Gospodarka i polityka regionalna okresu transformacji, ISBN 83-231-1379-3, Toruń, s. 115-124.
Rochnowski H., 2001, Zmiany strukturalne w przemyśle Polski w procesie integracji z Unia. Europejska, [w:] Polska - Europa. Gospodarka, Przemysł, red. J. Rajman, WN Akademii Pedagogicznej - Kraków, s. 87-106.
Rochnowski H. 2001, Polska geografia przemysłu i budownictwa, (red. T. Marszał), Łódź - Warszawa - Kraków, ISDN 83-7171-505-6, s. 114-117.
Rochnowski H., Piszczek S., 2008, Przemiany struktury agrarnej w gminie miejsko - wiejskiej Mrocza w okresie transformacji ustrojowej, [w:] A. Jezierska - Thöle, L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko - wiejskiego w Polsce, wyd. UMK, Toruń: 259-270.

Publikacje popularno - naukowe

Rochnowski H., 1976, Czy Japonia pozostanie krajem kwitnącej wiśni?, Gazeta Pomorska, 2 IV 1976.
Rochnowski H., 1976, Wielka flota, Gazeta Pomorska, 22 IV 1976.
Rochnowski H., 1976, Toruński vademecum, Gazeta Pomorska, 6 V 1976.
Rochnowski H., 1978, Przesłanki doniosłej decyzji - Wisła dziś i jutro (1), Nowości 19 XI 1978.
Rochnowski H., 1978, Źródło taniej energii - Wisła dziś i jutro (2), Nowości, 20 XI 1978.
Rochnowski H., 1978, Wisła dziś i jutro (3), Nowości, 22 XI 1978.
Rochnowski H., 1978, Więcej atrakcyjnych ośrodków wypoczynkowych - Wisła dziś i jutro (4), Nowości, 23 XI 1978.
Rochnowski H., 1978, Zagospodarowanie dolnej Wisły (1), Głos wybrzeża, 15 XI 1978.
Rochnowski H., 1978, Zagospodarowanie dolnej Wisły (2), Wodne arterie komunikacyjne, Głos wybrzeża, 16 XI 1978.
Rochnowski H., 1978, Zagospodarowanie dolnej Wisły (3), Rolnictwo i rekreacja Głos wybrzeża, 17 XI 1978.
Rochnowski H., 1979, Nowa szata królowej, Czas nr 1, s. 3-7.
Rochnowski H., 1979, Program Wisła, Poznaj swój kraj nr 2, 1979, s 8-11.

Ważniejsze opracowania maszynopiśmienne

Rochnowski H., Problemy rozwoju i przeobrażeń przemysłu Bydgoszczy w latach 1945-1980, Historia Bydgoszczy, t. II, reg. M. Biskup, strona maszynopisu 122, + 6 tabel + 13 ryc. (wyd. PWN, BNT).
Rochnowski H., 43 hasła autorskie dotyczące przemysłu do "Encyklopedia Wielkopolski", red. J. Topolski (wyd. PWN Poznań).
Rochnowski H., Bydgoskij Promyszlennyj rejon primierom territorialnoj formy koncentracji promyszlennosti w Polsze, materiały międzynarodowej konferencji geografów przemysłu Łodzi, (wyd. Ac. Un. Lodź., s. 20 +3 tab +4 ryc.).
Rochnowski H., Przemiany w przemyśle dolnej Wisły w latach 1980-1988 (umowa MEN).
Opracowania w ramach tematu międzyresortowego pt. Próba charakterystyki i delimitacji regionu dolnej Wisły z uwzględnieniem Żuław jako regionalnego systemu osadniczo-produkcyjnego, Nr 133/G, Grupa tematyczna 06.
Rochnowski H., Bibliografia geografii przemysłu regionu dolnej Wisły, s. 40.
Rochnowski H., Rola przemysłu RDW w przemyśle Polski, s. 32, 11 tab.
Rochnowski H., Rozwój oraz tendencje przemian w strukturze przestrzennej i gałęziowej przemysłu RWD w latach 1946-1980, s. +64.
Rochnowski H., Próba delimitacji przemysłu województw położonych nad dolną Wisłą, s. 38.
Rochnowski H., Ogólna analiza transportu i łączności RWD w 1980 r., s. 33 + 3 ryc.
Rochnowski H., Opracowanie wykonane w ramach grantu KBN w latach 1993 - 1995 pt. Program rozwoju i restrukturyzacji województwa toruńskiego i włocławskiego.
Rochnowski H., 1993, Uzasadnienie potrzeby regionalnej polityki przemysłowej oraz główne kierunki restrukturyzacji przemysłu woj. toruńskiego. s. 64.
Rochnowski H.,1993, Zestawienie cech, wskaźników i opracowań ankiet do badań restrukturyzacji przemysłu. s. 15.
Rochnowski H., 1994, Założenia i proponowany zakres badań nad rozwojem i restrukturyzacją przemysłu toruńskiego regionu funkcjonalnego. s. 10.
Rochnowski H., 1994, Kierunki cele i uwarunkowania restrukturyzacji przemysłu w okresie przejścia do gospodarki rynkowej. s. 25.
Rochnowski H., 1994, Diagnoza stanu przemysłu woj. toruńskiego. s. 84.
Rochnowski H., 1994, Diagnoza stanu przemysłu woj. włocławskiego. s.78.
Rochnowski H., 1994, Podstawowe założenia strategii promowania przemysłu na szczeblu lokalnym. s. 44.
Rochnowski H., 1994, Wstępny program rozwoju i restrukturyzacji przemysłu w skali regionalnej. s. 64.
Rochnowski H., 1995, Diagnoza stanu gospodarki oraz program rozwoju i restrukturyzacji gminy Wielka Nieszawka. s. 37
Rochnowski H., 1995, Diagnoza stanu gospodarki oraz program rozwoju i restrukturyzacji gminy Raciążek. s. 36.
Rochnowski H., 1995, Diagnoza stanu gospodarki oraz program rozwoju i restrukturyzacji gminy Brodnica. s. 40.
Rochnowski H., 1995, Diagnoza stanu gospodarki oraz program rozwoju i restrukturyzacji miasta Brodnica. s. 48.
Rochnowski H., 1995, Diagnoza stanu gospodarki oraz program rozwoju i restrukturyzacji miasta Aleksandrów Kujawski. s. 37.
Rochnowski H., 1995, Diagnoza stanu gospodarki oraz program rozwoju i restrukturyzacji miasta Nieszawa. s. 35.
Rochnowski H., 1995, Wnioski wynikające z badań pt. Diagnoza stany przemysłu woj toruńskiego. s. 15.
Rochnowski H., 1995, Wnioski wynikające z badań pt. Diagnoza stany przemysłu woj włocławskiego. s. 13.
Rochnowski H., 1995, Diagnoza stanu istniejącego w zakresie przemysłu - Studium zagospodarowania przestrzennego woj. włocławskiego - I-etap.
Rochnowski H., 1997, Studium sfery gospodarki miasta Włocławek ze szczególnym uwzględnieniem skali przemian w rozwoju gałęzi przemysłu (czynniki wytwórcze). (na zlecenie Architekta miejskiego we Włocławku RGP-7227-30/28/U/97 z dnia 9.10.1997)

 

Uwagi i komentarze prosimy kierować na adres: hrochno@geo.uni.torun.pl
Grudzień 2003
Instytut Geografii UMKhttp://www.geo.uni.torun.pl/